08/04/2024 toni

Посета на Институтот за македонски јазик

Членовите на Клуб „Јоска“ при СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија го посетија Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје.

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 година со цел проучување на македонскиот јазик, поттикнување на творечките потфати и грижа за усовршување на научните и стручните работници.

Учениците од Гевгелија водени од професорите по македонски јазик и литература Даниела Џишева и Тони Аврамов имаа можност да ја посетат собата на Крсте Петков Мисирков и да се запознаат со неговиот живот и дејност.