Од учебната 2019/20 наставата се изведува во една смена

  • 1 час – 07.30 – 08.15
  • 2 час – 08.20 – 09.05
  • 3 час – 09.10 – 09.55
  • 4 час – 10.20 – 11.05
  • 5 час – 11.10 – 11.55
  • 6 час – 12.00 – 12.45
  • 7 час – 12.45 – 13.30