Од учебната 2019/20 наставата се изведува во една смена

  • 1ви час – 07.30 – 08.15
  • 2ри час – 08.20 – 09.05
  • 3ти час – 09.10 – 09.55
  • 4ти час – 10.20 – 11.05
  • 5ти час – 11.10 – 11.55
  • 6ти час – 12.00 – 12.45
  • 7ми час – 12.45 – 13.30