„На мојата генерација ù беше лесно. Требаше да најдеме работа.

Нашите деца ќе мора да измислат работа.“

                                                                                         Милтон Фридман.

Економијата е област на општествениот живот во која се обезбедуваат средствата за живот. Овие средства најчесто се поделени на природни и економски. Природните добра се дар на природата, но ги има во мала количина и најчесто треба да бидат облагородени за да влезат во потрошувачка. Потребите на луѓето, на денешниот степен на развој, пред сè се задоволуваат преку економските добра, а тоа се добрата кои се создадени со човечко дејство и човечки труд. Затоа, се вели дека економијата е стопанство или производство на економски добра. Во стокопарични услови на стопанисување, размената на стоки и услуги меѓу производителот, односно извршителот, од една страна, и корисникот на услугите (купувачот, потрошувачот), од друга страна, се јавува како стокопарична размена или само стоковна размена. Тоа е таква размена во рамките на којашто циркулацијата на стоките од производство кон потрошувачка може да се изврши само со посредство на пазарот и на пари, т.е. со посредство на чинот на купопродажба.

Во последните неколку години, истражувањата на пазарот на труд потврдуваат дека невработеноста кај младите е висока и дека работодавачите се соочуваат со проблеми при селекцијата на нов кадар. Младите имаат завршено соодветен степен на образование што го бара конкретното работно место, но им недостасуваат соодветни знаења и вештини кои се неопходни во извршувањето на работните обврски.

Економско – правна и трговска струка ви нуди развој на  вештини.

Запишете се економско – правна и трговска струка затоа што:

  • Светот се менува, климата се менува;
  • Не можеме да живееме и да работиме како што работиме денес;
  • Новите работни места ќе ги срушат постојните граници;
  • Она што го правиме ќе се промени. Како го правиме тоа ќе се промени уште повеќе;
  • Продолжуваме да учиме во свет кој никогаѓ не престанува да се менува;
  • Технологијата може да ја замени физичката и ментална работа;
  • За да напредуваме треба да развиеме уникатни човечки способности:

КРЕАТИВНОСТ

ЧУВСТВО

ИНТЕГРИТЕТ

УЧЕЊЕ

ЉУБОПИТНОСТ

СОРАБОТКА

 

Не можете да седите настрана и да дозволите промената едноставно да се случи. Луѓето со соодветни квалитети ќе напредуваат во оваа комплексна иднина. Тие ќе помогнат да се одржува конкурентната економија на Република Северна Македонија.