• Име на училиште: СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија
 • Адреса, општина, место: „Македонија“ бр.1, Гевгелија, Гевгелија
 • Телефон: +389 34 212 032
 • Факс: +389 34 212 032
 • Е-пошта: [email protected]
 • Веб-страна: www.josifjosifovski.edu.mk
 • Основано од: Собрание на Општина Гевгелија (основните права и обврски на УЦ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија се пренесуваат на Општина Гевгелија согласно Одлуката за пренесување на основните права и обврски над постојните државни средни училишта и на градот Скопје и пренесување на права на сопственост на објектите, објавено во Сл. Весник на РМ бр.51/205)
 • Верификација-број на актот: 11-187211
 • Година на верификација: 12.7.1978
 • Јазик за изведување на настава: македонски
 • Година на изградба: 1958 година
 • Тип на градба: Тврда градба
 • Површина на објектот: 3157м2
 • Површина на училишниот двор: 11490м2
 • Површина на спортски терени и игралишта: 398,75м2
 • Училиштето работи во смена: Да
 • Начин на загревање на училиште: Централно парно на нафта
 • Број на паралелки: 40
 • Број на смени: 2
 • Образовни профили: Гимназиско образование, Угостителско-туристичка струка (ХТТ, келнери и готвачи), Машинска струка и Економско-правна и трговска (економски техничар)

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО

 • Вкупен број на училишни згради: 1
 • Број на подрачни училишта: Нема
 • Бруто-површина: 14647м2
 • Нето-површина: 3157м2
 • Број на спортски терени: 2
 • Број на катови: П+2
 • Број на училници: 30
 • Број на помошни простории: 27
 • Училишна библиотека: 1

Screenshot_1