За издавање дупликат свидетелство/диплома и пријавување за полагање испит/запишување година, потребно е приложување на уплатница и тоа:

  • за изгубен документ-40 ден.
  • за административна такса-50 ден.
  • за дупликат свидетелство-350 ден./диплома-450 ден. (за повеќе документи, вкупниот износ на една уплатница)

  • за запишување година како вонреден ученик-4000 ден. (еднаш за учебна година)
  • за административна такса-50 ден.
  • за испит-700 ден. (за повеќе испити, на иста уплатница вкупниот износ)