Спорт  и спортски активности

 • Аврамов Зоран
 • Аризанова Виолета
 • Арнаудов Кирил
 • Караколев Никола
 • Семенаков Влатко

Историја

 • Андонов Костадин
 • Дагалева Тодорка
 • Смилков Миле

Географија

 • Чугунска Блашка
 • Делиџакова Гордана

Биологија

 • Андонова Лилјана
 • Костадинова Андигона
 • Лешевска Зорица

Француски јазик

 • Аризанова Весна
 • Танева  Роза
 • Чамџиќ Мирјана
 • Кркотиќ Прошева Ивана

Машинска струка

 • Нечевски Борче
 • Гелов Михаил
 • Ќиров Душко
 • Шапкаров Иван
 • Делиџаков Александар

Угостителско-туристичка струка

 • Јовановска Лидија
 • Бизоев Бранко
 • Бизоева Велика
 • Аврамова Ана
 • Калкова Марина
 • Какров Антонио

Музичка уметност

 • Атанасов Илија

Македонски јазик и литература

 • Аврамов Тони
 • Атанасова Жаклина
 • Гунова Бисерка
 • Маркова Славица
 • Ќаева Александра
 • Чугунцалиева Тања
 • Џишева Даниела
 • Манчева Вања

Математика

 • Атанасова Русица
 • Бимбиловски Бранко
 • Костова-Папалазова Јасмина
 • Папалазов Сашо
 • Петкова Драгица
 • Филов Зоран

Англиски јазик

 • Дуганова Емилија
 • Котев  Марија
 • Пренда Кристина
 • Самарџиев Јован
 • Светозаревиќ Вера
 • Трајкова Кристина
 • Џинова Андријана

Информатика

 • Манев Горан
 • Ќаева Павлина

Mир, толеранција и заштита

 • Картов Андон

Филозофија

 • Арџанлиева-Танева Снежана

Логика

 • Јанишлиева Јасмина

Социологија

 • Никова Ирена

Психологија

 • Стефанов Стефчо

Физика

 • Колев Сашко
 • Панорова Рамона
 • Сарамандова Снежана

Ликовна уметност

 • Картова Розета

Хемија

 • Лешевски Милан
 • Аризанова Снешка

Економска струка

 • Кичукова Снежана
 • Мицева Јасмина
 • Тошева-Раманчева Софија
 • Узунова Јасмина
 • Билјана Панова

Библиотекар

 • Лазарова Наталија