17/04/2024 toni

Одлични резултати од Регионалниот натпревар по хемија

Регионалниот натпревар по хемија се одржа во Велес на 13.04.2024 год. Постигнати се следните резултати:

I год.: Андреј Димов и Анѓел Аевски освоија сертификати за учество

II год.: Ѓорги Новаковски- пофалница со најмногу освоени поени од регионот

IV год.: Марко Линков I награда со најмногу освоени поени од својата категорија. Ирина Прошева освои пофалница.

На државен натпревар продолжуваат Ирина Прошева, Марко Линков и Ѓорги Новаковски. Ментори Милан Лешевски и Снешка Аризанова.