01/07/2023 Martin

Конечни ранг листи со второ пријавување за учебната 2023/2024 година

Гимназиско образование

гимназиско образование

Стручно четиригодишно образование 

хотелско – туристички техничар

машински техничар за моторни возила

здравство и социјална заштита

економија, право и трговија

Стручно тригодишно образование 

автомеханичар-заварувач

готвач – келнер