15/03/2019 Goran Manev

Годишни сметки за 2018 година

1. Годишна сметка за 2018 година за сметка 715010824990313

Bilans na prihodi i rashodi

Bilans na sostojba

Posebni podatoci

Struktura na prihodi po dejnosti

 

2. Годишна сметка за 2018 година за сметка 715010824978530

Bilans na sostojba

Danocen bilans za oddanocuvanje na dobicka

Posebni podatoci 

Prihodi i rashodi

struktura na prihodi po dejnosti

 

3. Годишна сметка за 2018 година за сметка 715010824978545

Bilans na sostojba

danocen bilans

Posebni podatoci

prihodi i rashodi

struktura na prihodi po dejnosti

 

4. Годишна сметка за 2018 година за сметка 715010824978550

Bilans na sostojba

Danocen bilans za oddanocuvanje na dobivka

posebni podatoci

prihodi i rashodi

struktura na prihodi po dejnosti

 

5. Годишна сметка за 2018 година за сметка 715010824978564

Bilans na sostojba

posebni podatoci

Prihodi i rashodi

Struktura na prihodi po dejnosti

 

6. Годишна сметка за 2018 година за сметка 715010824978719

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен биланс за одданочување добивка

Посебни податоци

Структура на приходи по дејности

 

7. Годишна сметка за 2018 година за сметка 715010824978526

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи по дејности