Историјат

Својот почеток СОУ „Јосиф Јосифовски“ го доживува во 1952 година кога неполната нижа гимназија со исто име прераснува во Полна (осумкласна) гимназија. Со работа започнува на 28. септември во ново-изградена зграда кај железничката станица во која учат трети, петти и еден шести клас. Во 1956/57 година доаѓа до трансформација на школскиот систем и Училиштето станува Виша гимназија со четири виши класа, додека нижите се приклучуваат кон ОУ „Владо Кантарџиев“.

Гимназијата не работи во 1959/60 година, а повторно продолжува со работа следната година како Економско училиште, сè до 1970/71 година. Во 1976 година извршено е интегрирање со Металското училиште „Ристо Поп-Ристов“ при што е формиран Училишниот центар за средно образование „Јосиф Јосифовски“ со 19 паралелки во гимназиска и 6 паралелки во металска насока.Според стопанските потреби следи отворање на електронасока во 1977/78 и угостителска насока во 1978/79 година. Гимназијата во 1982/83 година според новиот концепт се трансформира во Биотехничка и Културолошка гимназија.

Веќе во 1989 година во средното образование се воведува нова реформа со што се воведени струките: природно-математички техничар и информатички техничар, покрај веќе постоечките: културолошка, машинска и угостителско-туристичка струка во која освен образовните профили од III степен(готвач и келнер) е воведен образовен профил од IV степен (хотелско-туристички техничар).Подоцна се укинати економската и електро-струката, а гимназиската се трансформира така што природно-математичката струка стана природно-математичка гимназија, а учениците од културолошката насока се определија за општа гимназија. Во 1991 година се воведе завршен испит за учениците во завршните класови, а за учениците од гимназија матура која беше укината со воведување на насоченото образование. Во 1992 година се воведе приемен испит за запишување во средно образование.

Иновации гимназиското образование доживува во 2001/02 година кога се воведени изборните подрачја: општествено-хуманистичко, природно-математичко и јазично-уметничко подрачје. Приемниот испит во средно образование е укинат, а полагањето државна матура им овозможува на учениците да се запишат и на избраниот факултет без полагање приемен испит. Во 2006/07 година е повторно воведена економска струка, а во машинската струка нов образовен профил автотехничар-мехатроничар во 2009/10 година. Со вака поставена структура на образовни профили направен е обид да се одговори на потребите на пазарот на трудот, како и на желбите и интересите на младите луѓе, водејќи грижа за нивно ефективно вклучување во современите општествени настани и побарувања.

Powered by keepvid themefull earn money