18/06/2020 Goran Manev

Прво пријавување во прва година 2020/21

Гимназиско образование
(конечна верзија по исправка на некои ненамерни пропусти)

Економски техничар

Хотелско-туристички техничар

Машински техничар за моторни возила

Готвач

Келнер

Автомеханичар/заварувач