Просек:

Поведение:

Просек од значајни предмети:

Значајни предмети по струки и минимум потребни поени за упис:

(за III степен (готвач, келнер и автомеханичар/заварувач) нема услов при запишување)

  • гимназија-ОХА и ОХБ: математика и историја (min 60 поени)
  • гимназија-ПМА: математика и физика (min 60 поени)
  • гимназија-ПМБ: математика и биологија (min 60 поени)
  • економска: математика и историја (економски техничар-min 60 поени)
  • здравство и социјална заштита: биологија и хемија (гинеколошко-акушерска и физиотерапевт – min 70 поени)
  • угостителска: биологија и географија (ХТТ-min 45 поени)
  • машинска: математика и физика (машински техничар за моторни возила-min 45 поени)

Награда од натпревар: