17/02/2021 toni

ИНВЕСТИРАЊЕТО ВО ОБРАЗОВАНИЕТО Е НЕШТО НАЈБЛАГОРОДНО ШТО МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ЗА СЕБЕ И СВОЈАТА КАРИЕРА

Времето кое го поминал во СОУ „Јосиф Јосифовски“ Силвестер Проле ќе го запамети по тоа што таму научил како да ги совладува пречките кои ќе се појават во секојдневниот живот и како да постапува во одредена ситуација. Научив, вели Проле, дека за да бидеш сакан, треба и да сакаш, за да бидеш почитуван, треба и ти да почитуваш. Инвестирав во моето средно образование, кое ме научи како полесно да се искачам на скалилата кон мојата кариера како етнокореолог. Сторете го тоа и вие, драги млади пријатели, заврши Проле.