Наставник: Ивана Кркотиќ-Прошевска

Кликнете овде: Латински јазик – класично изучување – Проф. Ивана Кркотиќ – Прошевска

*

Наставник: Мирјана Чамџиќ

Вежби со броеви

Латински јазик за III 2 и III 3
Сработените задачи и одговорените прашања да се пратат на [email protected] во рок од пет дена. Слободно може да ме контактирате доколку нешто е нејасно.

http://www.transum.org/Maths/Activity/Jigsaw/Roman_Numerals.asp?Level=2

https://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Roman_Numerals.asp

Да се увежбаат римските цифри како дел од подготовка за писмена работа

*

Наставник: Мирјана Чамџиќ

Латински јазик за III 2 и III 3

Вежби со времиња од презентската основа во пасив

Да се увежбаат времињата од презентската основа во пасив како дел од подготовка за писмена работа

https://www.youtube.com/watch?v=ETmT8_rFuoM

https://www.youtube.com/watch?v=_uNgGE9jmjk

Вежби за дома:

 1. Што е пасив?
 2. Кои се наставките за пасив?
 3. Како се образува индикатив на презент пасивен?
 4. Како се образува индикатив на имперфект пасивен?
 5. Како се образува индикатив на футур 1 пасивен?
 6. Преведи на латински: Децата на Римјаните беа образувани од робови.
 7. Преведи на латински: Божицата е љубена од боговите.
 8. Преведи на латински: Мислата ќе биде кажана од учениците.

Повторување за грчко-римската митологија

Десет најинтересни митови од Стариот Рим (проширување на знаењата за римската митологија)

https://www.ancienthistorylists.com/rome-history/top-10-interesting-roman-mythology/

*

Наставник: Мирјана Чамџиќ

Латински јазик за III 2 и III 3

Времиња од перфектната основа во индикатив.

Увежбување на времињата од перфектната основа во индикатив(перфект, плусквамперфект и футур 2)

Вежби за дома: Прочитајте од учебникот а, за нејаснотии слободно контактирајте ме!

 1. Кои времиња се образуваат од перфектната основа?
 2. Како се образува перфектната основа?
 3. Кои конјугации секогаш имаат перфект на –vi?
 4. Разгледајте во учебникот и напишете која е перфектната основа на глаголот сум?
 5. Како се образува перфект активен?
 6. Како се образува плусквамперфект активен?
 7. Како се образува Футур 2 активен?
 8. Преведи на латински: Ти ќе го раскажеш она што ќе го видиш.
 9. Преведи на латински: Живеам во домот што татко ми го беше изградил.

*

Наставник: Мирјана Чамџиќ

Латински јазик за III 2 и III 3

Римската литература

Да се прочита текстот на стр.126 од учебникот и да се усвојат најважните периоди римската литература и најзначајните претставници.

 1. На кој јазик се пишувала римската литература и колку векови опфаќа?
 2. На колку периоди се дели римската литература и кои се тие?
 3. Кои се најзначајните дела од првиот период?
 4. Во кој период се појавува разликата меѓу градскиот и народниот говор?
 5. Кој автор прв пишувал на латински јазик и кое е неговото најважно дело?
 6. Кои биле првите говорници и првиот филозоф?
 7. По што е познат Гркот Ливиј Андроник?
 8. Кој бил најзначаен поет а, кој најзначаен писател?
 9. Кои се делата на Плаут?
 10. Кои се двата потпериоди во третиот период?
 11. Каков јазик се користел во тоа време?
 12. Кој е најголемиот говорник од третиот период и кои се неговите дела?
 13. По што е значаен Гај Јулиј Каесар?
 14. По што е значаен Тит Лукретиј Кар?
 15. Кој е најпознат говорник од Августовскиот период?
 16. Кои се најважните претставници на епиката и драмата?
 17. По што е познат Вергилиј?
 18. Кои се најважните претставници во четвртиот период?
 19. Што се случувало во петтиот период на римската литература?

*

Наставник: Мирјана Чамџиќ

Латински јазик за III 2 и III 3

Dicta et sententiae; Lingua latina viva

Да се развијат морални вредности кај учениците преку превод и анализа на мислите и поговорките

Задача за дома: Од речениците на стр. 130 од учебникот да се одбере 1-2 и да се напишат десетина реченици или да се нацрта цртеж преку кои би ги изразиле вашите мисли, ставови, критики…