Предмет: Германски јазик ( втор странски јазик )

Професор: Александра Митровска

 

Почитувани ученици,

Платформата на вашите учебници  е збогатена со многу онлајн  интерактивни игри и материјали.  Со други зборови, имаме можност , додека сме дома преку забавни приказни , игри и комуникативни активности да се анимираме во изучувањето на новите содржини.

Доколку нешто не е јасно, слободно контактирајте ме на : [email protected]  Во меѓувреме ќе се поврзиме преку социјалните мрежи или edmodo за да си ги провериме стекнатите знаења.

Viel Spaẞ! J

Година Клас Тема од учебник/Лекција Линк Упатства
Прва година I1,2,3,4,5,6,8 Welt und Umwelt

 

https://quizlet.com/48676237/12-welt-und-umwelt-flash-cards/ Вокабулатор поврзан со свет и животна средина же го изучиме преку следниот линк. Во левиот агол имате опција да ги отворите флеш картите. Зад секој термин постои соодветен превод .  Целиот вокабулар е даден во долниот дел на веб сајтот.  Одете чекор по чекор.Имате можност за проверка на знаењето и интерактивен квиз.
Прва година I 10 Примање на нарачка

 

https://www.free-german-lessons-online.com/bestellung-im-restaurant/#1466696376738-29dd4e8f-c2f8 Погледнете го видеото „Bestellung im Restaurant“. Обрнете внимание на вокабуларот, сликовито прикажан.  Преку вежбата се учат основните комуникативни изрази за нарачка во ресторан. Под самото видео разработен е вокабуларот и комуникациските изрази со соодветен превод.
Втора година II1,2,3,4,5,6,8 Das Essen

Im Bistro

( комуникативна вежба)

 

https://www.cornelsen.de/sites/Online_Uebungen/Deutsch/DaF_prima_plus/b1/wrapper/index.html?part=3 Одберете Einheit 7.Потоа кликнете на  Übungstarten. Преку вежбите со поврзување и квизот на прашања ќе ги изучуваме комуникативните изрази и неопходниот вокабулар.   Во долниот десен агол кликнете на опцијата Lösungzeigenсо цел да си ги проверите одговорите.При секое успешно решавање на вежбата, продолжете на следниот чекор кликнувајќи Weiter.
Втора година II10 Состојки во специјалитети

 

1.https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=ML9EYiNFtNY&feature=emb_title

2.https://www.youtube.com/watch?v=XSAt7PWzLIo&list=RDCMUCaeT58uDMlPpBlwAYaxN0LA&index=1

3. https://quizlet.com/1467892/fruits-and-vegetables-vocabulary-obst-und-gemuse-wortschatz-flash-cards/

 

 

Погледнете ги двете видеакои на сликовит начин го прикажуваат вокабуларот поврзан со овошје и зеленчук, како состојки во специјалитети.

 

На крај, ( чекор 3 ) да се обидеме да го решиме квизот. Од левата страна кликнете на Flashcards и можете уште еднаш да го проследите вокабуларот.  Во следните чекори проверете го вашето знаење.

Трета година III1,2,3,8 Lektion 6 – Magst du grüneBohnen? → Essen https://deutsch.lingolia.com/en/grammar/sentence-structure/dependent-clauses/indirect-questions Истражувајте на дадениот линк за индиректни прашања со прашален збор и со сврзникот ob. По стекнатите знаења, обидете се да ги решите вежбите со индиректен говор.

Правила за збороред во индиректни прашања:

ПРАШАЛЕН ЗБОР+ СУБЈЕКТ+ ОБЈЕКТ+ ГЛАГОЛ

Пр.

Директен говор:  Wann hat er Zeit?

Индиректен говор: Ich weiß nicht, wann er Zeit hat.

Индиректни прашања со ob

Доколку нема прашален збор, се применува ob.

Пр: Директен говор:  Kommt sie morgen? –

Индиректен говор:    Er fragt, ob sie morgen kommt

Трета година III10 Глаголи поврзани со подготовка на специјалитет 1.https://www.youtube.com/watch?v=AsLbYp0LJ6M

 

2.https://quizlet.com/119014944/verben-kochen-flash-cards/

Погледнете го видеото. На интерактивен начин прикажани се најбитните  глаголи кои се применуваат при подготовка на даден специјалитет.

Направете си свој речник со термини.  Обидете се што е можно повеќе термини да запомнете, затоа што на вториот линк преку игра ќе провериме колку сме научиле.