01/07/2022 Goran Manev

Резултати од екстерни предмети од Државна матура-јуни 2022

Известување од Државен испитен центар

Резултати:

Евентуални приговори се доставуват до Училишната матурска комисија (УМК) од 1-5 јули 2022 кај секретарот на УМК.