Наставник Предмет

Клас

Содржина Работа за дома Линк за соодветната содржина
Јанишлиева Јасмина Логика

IV 1,2,3,4

Изведување и докажување на исказите-повторување на темата Одговор на прашањата

1.Што е аргументациј?.2.Што е теза и аргументи?3.Кои се двете рамништа на процесот аргументација?4.На што се однесува поимот вистинитост а на што правилност?5.Кога заклучувањето е правилно?6.Дали од лажни премиси може да се извлече правилно заклучување?7.Кои се трите разлики помеѓу процесот на заклучување и аргументирање да се анализираат?8.Каде е сличноста помеѓу овие два процеси?9.Кои се трите типови на аргументација,на што се однесуваат?10.Што е доказ?11.Како се одвива индиректниот и директниот начин на докажување?12.Што е алиби?

 

http://staznaci.com/argumentacija

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0

https://akademik.mk/pravna-logika-kako-nova-retorika/

 

Логика

IV

1,2,3,4

Дедуктивен тип аргументација

Непосредни логички следства

Да се прочита лекцијата од стр.105

Да се одговорат прашањата од стр.110

Да се анализира логичкиот квадрат

https://www.moje-instrukcije.com/index.php?option=com_content&view=article&id=639:sud-i-zakljuak&catid=133&Itemid=151

 

Наставник Предмет

Клас

Содржина Работа за дома Линк за соодветната содржина
Јанишлиева Јасмина Педагогија

III-3

Воспитно-образовен систем

Повторување на темата

Одговор на прашањата

1.Што е формален,неформален и информален учулишен систем?2.Што означува поимот училиште?3.Каква била промената на целите,задачите и содржините низ историјата во училишниот систем?4.Каква е класификацијата на училиштата?5.Каков е училишниот систем во Р.М?6.Каде се организира предучилишното воспитание?7.Кои се возрасните групи во предучилишото воспитание?8.Како е организирана работата во предучилишното воспитание?9.Која карактеристика го краси основното образование,како е организирано?10.Како е поделено средното образование?11.Какви можат да бидат средните училишта?12.Која е карактеристиката на вишото образование?13.Каде се остварува високото образование,кои се неговите карактеристики?

 

 
Педагогија

III-3

Комуникација

Определување на поимот комуникација

Да се прочита лекцијата од стр.167

Да се одговорат прашањата

1.Да се анализираат дефинициите за комуникација и да се определи која е суштината на определбата на комуникацијата како процес?2.Која е суштината на определбите на комуникацијата како вештина?3.Да се определи односот на комуникацијата и дејноста?

 

 

Што е комуникација? – CID.MK

 

https://www.teachhoot.com/Blog/6