Наставник: Тодорка Дагалева

дневник за работа 6.4-12.4.2020

*

Наставник: Тодорка Дагалева

дневник за работа 24-31.03.2020

*

Наставник: Костадин Андонов

За прва година 9 и 10

Големите географски откритија

За прва година 6,7 и 8

СВЕТОТ МЕЃУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВОЈНИ

*

Наставник: Тодорка Дагалева

Прва година гимназија

Наставна тема: Македонија во ран среден век

Словенските племиња во Македонија по населувањето

Охридска Книжевна школа

наставен лист-словенска писменост

Наставен лист-Словените во Македонија

наставен лист-словенска писменост

 

*

Наставник: Тодорка Дагалева

За учениците од втора година стручно образование (II 9 II 10)

Наставна тема: Македонија во Втората светска војна

Окупација и поделба на Македонија2003

Востанието,НОВ во Вардарскиот дел 1941-43 – Copy-2

Констируирање на македонската држава2 – Copy

НОВМ во Врдарскиот дел 1943-1944 (1)

*

Наставник: Костадин Андонов

За прва година стручно четиригодишно 6,7 и 8

Кликнете овде: Првата Светска Војна 1914-1918

*

Наставник: Костадин Андонов

Историја за I 9 и 10

Кликнете овде: САМОСТОЈНИ ДРЖАВИ ВО ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIV ВЕК