14/06/2018 Goran Manev

Информации за запишување ученици во учебна 2018/2019година

Информациите за запишување на ученици во СОУ„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија во учебната 2018/2019 година може да се проследат во овие два документа:

Оглас за запишување ученици во СОУ„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија

Измена на конкурс