19/10/2020 toni

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊА И ОЦЕНУВАЊЕ

Почитувани наставници, ученици и родители,
со писмо бр.08-1088/1 од Министерството за образование и наука од 19.10.2020 г. сме известени за запазување на видовите оценување (формативно и сумативно).
Поради влошување на епидемиолошката сосотојба, а со цел да се заштити здравјето на учениците и наставниците, СЕ ПРЕПОРАЧУВА ОЦЕНУВАЊЕТО ДА СЕ ОДВИВА ОД ДАЛЕЧИНА, ПРЕКУ ПЛАТФОРМАТА НА КОЈАШТО НАСТАВНИЦИТЕ ЈА ИЗВЕДУВААТ НАСТАВАТА.
За учениците коишто немаат услови за следење онлајн настава ќе се организираат индивидуални консултативни средби заради следење на постигањата и утврдување оценка.