09/02/2022 toni

Фолклорот дел од нашето секојдневие

СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија ја продолжува воспоставената соработка со Домот на културата од Гевгелија.

Ученици од СОУ „Јосиф Јосифовски“ со професорката по македонски јазик и литература Тања Чугунцалиева беа во посета на Народниот театар каде што се запознаа со работата на фолклорната дејност. Учениците посетата ја искористија и за запознавање со актуелните настани на Домот на културата – поставената изложба „Скопје со културните добра“ и етнолошката поставка.