Наставник: Марија Танева

Физика -Дневник за работа од 23-27.03

*

I-5

Повторување на темата Флуиди

Кликнете овде: https://peperutkam.blogspot.com/

Домашна задача: да се реши наставниот лист во тетратките

*

Наставник: Марија Танева

II-2

Брзина, забрзување и сила при хармониско осцилаторно движење

-Нумерички вежби

Кликнете овде: https://fizikaii.blogspot.com/2020/03/blog-post.html

Да се проучи лекцијата од учебникот и за дома прашања и задачи

*

Наставник: Марија Танева

IV -ПМА  и  ПМБ

-Порозни материјали

-Полимерни материјали

-Композитни материјали

 

Учениците да ги проучат лекциите од учебникот и за дома да направат powerpoint презентација

*

Наставник: Рамона Панорова

Клас: III – 1,2,3,4,5

 

Според наставната програма треба да се проучи темата “Нуклеарна физика”.

Да се проучи лекцијата од учебникот и одговорите на прашањата и задачите да се испратат на емаил: [email protected]

 

I – Енергија на сврзување на атомското јадро

1.Што е енергија на сврзување на јадрото? (дефиниција и формула (5) )

2.Што е дефект на масата на јадрото? (дефиниција и формула (2) )

-Да се решат примерите 1,2 и 3 од учебникот на стр. 137

II – Радиоактивност

1.Што претставува природната радиоактивност?

2.Што претставуваат (алфа) – зраците, (бета) – зраците , (гама) зраците.

3.Напиши и објасни (алфа) – распаѓање! (формула 1)

4.Напиши и објасни (бета)- распаѓање! (формула 3,4 и 7)

-Прашања и задачи: стр. 143   задачи:  1,2,3,4

 

III – Закон за радиоактивно распаѓање. Вештачка трансмутација на јадро

1.Напиши што е активност на радиактивно јадро и нејзина мерна единица!

2.Што е период на полураспаѓање Т ½?

3.Напиши го законот за радиоактивно распаѓање ! (формула 3, 4 и објасни)

4.Напиши ја константата на радиактивното распаѓање!

5.Што е вештачка трансмутација?

6.Напиши равенка за добивање протон! (6)

7.Напиши равенка за добивање неутрон! (7)

– Да се решат примерите 1,2 и 3!

Ова се содржините што треба да ги научите и напишете до 15-ти Април.

 

За клас: II- 1,3,4,5 важи исто како за II-2

За клас I-4 важи исто како за I-5