Наставник: Лилјана Андонова

https://www.youtube.com/watch?v=0PbFjZx5-kM&feature=share&fbclid=IwAR3SPY71kO7brnxfdKpS6cgN0K1HAIL5wBQsJ2rFd02JWoNrU2VFl5WWLIs

Кликнете овде: LILE-Biologija

*

Наставник: Ани Костадинова

Учениците од IV година ПМБ подрачје добиваат задачи, материјал и консултации индивидуално и групно преку Facebook/messenger

За II година он лајн наставата се одвива со постирање на веб страната на СОУ Јосиф Јосифовски. За индивидуални консултации и поддршка учениците може да ми се обратат на [email protected] или на Facebook

За втора година

Кликнете овде: Растителни органи
III4 и 5

Кликнте овде: Сетилни клетки-РЕЦЕПТОРИ

Биологија II 1,2,3,4,5

Изданок-морфологија и анатомија на стебло кај монокотиледони и дикотиледони растенија

Да се одговорат прашањата на страна 180 и да се испратат на Facebook/Messenger – Ani Kostadinova – до 27 март

https://www.slideshare.net/majasaridis/rastitelni-organi

II 1,2,3,4

Лист – морфологија и анатомија

quizlet до 3 април

Лист-ботаника

Физиологија на растенијата

  • Промет на вода и хранливи материи
  • Транспирација и гутација
  • Фотосинтеза
  • Клеточно дишење

Вежба за повторување-Фотосинтеза

Гликолиза

Кребсов циклус

Научете ја лекцијата за фотосинтеза од учебникот (стр.200) и надополнете го диаграмот –До 20 април

Физиологија на растенијата

*

Наставник: Зорица Лешевска

III4 и 5

Кликнете овде: Синапса

*

Наставник: Лилјана Андонова

Прва и трета година