21/04/2016 Goran Manev

Поврување, размена и делување

Општина  Гевгелија и општина Пазин заеднички го реализираат проектот „Поврзување, размена и делување “ финансиран од програмата на ЕУ „Европа за граѓаните“ кој опфаќа унапредување на долгогодишната соработка.  Двете општини ја потпишаа Повелбата за збратимување во Пазин, Хрватска на 14 септември 2015 година.

Проектот официјално започна на 13 септември 2015 година кога 45 граѓани од општина Гевгелија имаа можност да бидат дел од петдневни работилници кои имаат за цел унапредување на соработката меѓу двете општини. Меѓу 45 граѓани од општина Гевгелија беа вклучени претставници од локалната власт, образовните институции, културни институции , како и претставници од приватниот сектор од Гевгелија.

Средбата на преставниците од Гевгелија и Пазин се одвиваше во петдневни работилници кои опфатија меѓусебно запознавање со програмата, реалоз

Во рамки на овој проект, СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија преку своите претставници