29/06/2016 Goran Manev

Обука: „Креативни работилници“

Од 22-24 јуни во просториите на СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија се реализира обука од проектот за МИО насловена како „Креативни работилници“. Истата е во организација на Мултимедиа-Скопје и УСАИД во Македонија, поддржани од МОН на РМ.

Работилниците имаат за цел да се зголемат можностите за изразување на вештините за креативност и развивање високо ниво на кооперативност.