20/04/2015 Goran Manev

Априлска испитна сесија

21.04.2015год. ( вторник )

  • Македонски јазик и литература
  • УТС: Хигиена и екологија

22.04.2015год. ( среда )

  • Англиски јазик
  • У.Т. С. : Агенциско работење + изборен Угостителско послужување
  • Основи на УТР Бизнис Менаџмент и бизнис Машинска струка
  • Стручни предмети за профил автотехничар-мехатроничар

23. 04. 2015год. ( четврток )

  • Математика
  • Спорт и спортски активности
  • УТС: Хотелско работење + изборен
  • Стручни предмети за профил : Автотехничар -мехатроничар